กิจกรรม

นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid-19”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดับเวทย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา และคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ หัวข้อ “Gen Z No Smoking No Covid-19” ระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา ของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
ทีม EDM ชื่อผลงาน TO YOUR HEART ประกอบด้วย
1. นายทรงพล ปัญณะสมบูรณ์
2. นายธัชพล กุลสุนทรนนท์
3. นายนพพร อรุณรัตน์
โดยมี อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ เป็นที่ปรึกษา

 

Search

Off Canvas Menu