กิจกรรม

คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน
รายชื่อคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ผู้ที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สามารถติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.swu.ac.th

ภาพกิจกรรม

Search

Off Canvas Menu