กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์วิชาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework;UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education
 

Search

Off Canvas Menu