นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จะต้องทำการย้ายเข้ามาศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ประสานมิตร”

[ ประกาศ!! ]

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จะต้องทำการย้ายเข้ามาศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “ประสานมิตร” ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง : 
ข่าวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15281