โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (6 ส.ค.60)
ช่วงเวลา 11.30-12.00 น. กิจกรรมนิสิตชั้นปีที่ 1พบอาจารย์ประจำหลักสูตร แยกตามห้องดังนี้

👶ปฐมวัย – ห้อง 8 เหลี่ยม ชั้น1 อาคารวิจัยฯ

👧ประถม – ห้องประชุมชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

🙋จิตวิทยา – ห้อง 606 คณะศึกษาศาสตร์

👼การศึกษาพิเศษ – ห้อง 906 คณะศึกษาศาสตร์

📲เทคโน – ห้อง 907 คณะศึกษาศาสตร์

👴การศึกษาตลอดชีวิต – ห้อง 908 คณะศึกษาศาสตร์

🔧อุตสาหกรรมศึกษา – ห้อง 909 คณะศึกษาศาสตร์