ค่ายอัตลักษณ์ ปฐมนิเทศน์ นิสิตใหม่ทั้งหมด ที่ มศว องครักษ์

วันอังคารที่8 ส.ค. 60 นี้ มศว จัดค่ายอัตลักษณ์ ปฐมนิเทศน์ นิสิตใหม่ทั้งหมด ที่ มศว องครักษ์ คณบดีและรองคณบดีฝ่าย กิจการนิสิตไปประดับเข็ม และเนคไทให้นิสิต