• งานงบประมาณ
  • งานการเงิน
  • งานบัญชี ทะเบียน
  มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการทุนงบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณเงินรายได้และเงินนอกงบประมาณ โอนเงินงบประมาณ กันเงินไว้เบิกเหลืองบปี ตรวจสอบเอกสาร รับเงิน จ่ายเงิน นำส่งเงิน เบิกเงินกองคลัง จัดทำบัญชี ทะเบียน รายงานทางการและงบประมาณ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบุคลากรสังกัดคณะศึกษศาสตร์  รวมทั้งจ่ายเงินให้สถานศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
F4 นางศรีจิตรา ชนะกานนท์ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

โทร 02-649-5270, 02-649-5000 ต่อ 1-5525

1.ตรวจสอบเอกสารโครงการส่วนกลาง, โครงการงบประมาณแผ่นดิน

2.ตรวจทานเอกสารของงานคลังและพัสดุก่อนเสนอผู้บริหาร


 F10

นางสาวบุญญารัสมิ์  อัทธายุชธีติ(นักวิชาการเงินและบัญชี)

โทร 02-649-5000 ต่อ 1-5284

1.รับ –  จ่ายเงินสด

2.ตรวจสอบเอกสารการเงิน, โครงการภาค/สาขา/หลักสูตร


 F21

นางสาวสุรอยา  เงินเหรียญ(นักวิชาการเงินและบัญชี)

โทร 02-6495000 ต่อ 1-5504

1.คุมงบประมาณ

2. บันทึกงานของทางบัญชี