• งานจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • งานซ่อมบำรุงรักษา
  • การตรวจสอบพัสดุประจำปี
  • งานบัญชี ทะเบียน
  มีภาระหน้าที่และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อ การจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การทำสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง จัดทำบัญชี ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุประจำปี จำหน่ายพัสดุ
นางสาวประภาพรรณ ศรีหาญ (นักวิชาการพัสดุ)

โทร 02-6495000 ต่อ 1-5527, 02-6495271

1.จัดซื้อ/จัดจ้าง

2.งานซ่อมบำรุงรักษา

3. ตรวจสอบพัสดุประจำปี


นางสาวกุลธิดา  จอดนอก (นักวิชาการพัสดุ)

โทร 02-6495000 ต่อ 1-5527, 02-6495271

1.จัดซื้อ/จัดจ้าง

2.งานซ่อมบำรุงรักษา

3. ตรวจสอบพัสดุประจำปี


นาย วันชัย เยาว์ทุม (นักวิชาการพัสดุ)

โทร 02-6495000 ต่อ 1-5527, 02-6495271

1.จัดซื้อ/จัดจ้าง

2.งานซ่อมบำรุงรักษา

3. ตรวจสอบพัสดุประจำปี