มีหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมและรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปในด้านสารบรรณ  รับส่งหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือเวียน การรวบรวมระเบียบ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของภาควิชา/สาขาวิขาต่าง ๆ และศูนย์ฯ ภายในสังกัดของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และหน่วยงานราชการต่่าง ๆ ภายนอก อำนวยความสะดวกในการติดต่อ การต้อนรับ การประสานงาน  ควบคุมดูแลและบริหารงานหลายด้านพร้อมกัน ได้แก่ งานสารบรรณ งานบุคคล งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ติดต่อ นัดหมาย ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม รายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ โดยมีเนื้องานความรับผิดชอบ
  1. ตรวจสอบและควบคุมงานสารบรรณทั้งระบบ
  2. ตรวจสอบและควบคุมงานบุคคลทั้งหมด
  3. ตรวจเช็คการทำงานของเจ้าที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่
  4. ตรวจเช็คการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่คณะจ้าง
  5. จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯพร้อมกับทำวาระการประชุมและบันทึกการประชุมในแต่ละครั้งที่มีการประชุม
  6. ตรวจเช็คเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำเอกสารการสอนในแต่ละรายวิชาที่คณาจารย์ส่งมาให้จัดทำว่าเสร็จตามเป้าหมายหรือไม่
  7. ตรวจบันทึกการทำงานของเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาทุกเดือนแล้วรวบรวมส่งตามขั้นตอน
  1. งานที่คณะจัดกิจกรรมขึ้นทุกงาน
  2. งานที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
  3. งานบริหารธุรการ