โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมแสดงผลงานของผู้สูงอายุในโครงการฯ(กิจกรรมเปิดตลาดผู้สูงอายุ)
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560