โครงการพัฒนาแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรม : ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) คณะศึกษาศาสตร์ มศว

โครงการพัฒนาแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรม : ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) คณะศึกษาศาสตร์ มศว
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์