วันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 9 ปี

ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 9 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล