หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
–   สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)  (เริมใช้กับนิสิตรหัส 52-55)   –   สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์(หลักสูตรใหม่ 2553)  –   สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์(หลักสูตรใหม่ 2553)
–   สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว(หลักสูตรปรับปรุง 2554) (ใช้กับนิสิตรหัส 52-55)  –  สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  –   สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
–  สาขาวิชาการประถมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง 2554)  (ใช้กับนิสิตรหัส 52-55)  –  สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา  –   สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา
–  สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2556)  (ใช้กับนิสิตรหัส 56 เป็นต้นไป)   สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2556) สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2556)
สาขา่วิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ 2557)  (ใช้กับนิสิตรหัส 57 เป็นต้นไป)    
 
รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะอื่น (วิชาโท)    
     –วิชาโทการศึกษาก่อนวัยเรียน    
     –วิชาโทการศึกษาผู้ใหญ่

ในส่วนงานของงานบริการการศึกษา ในส่วนข้อมูลของมคอ.นั้น จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้

มคอ.ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบ TQF-Online
>>กรุณา<<

ในส่วนงานของงานบริการการศึกษา ในส่วนข้อมูลของแบบฟอร์ม/คำร้องนั้น จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้ ซึ่งสามารถคลิกเพื่อ download file ได้

ฝ่ายบริการสื่อการสอน

ภารกิจ

– ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

– บริการติดตั้ง แก้ไข อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

– อำนวยความสะดวกในการใช้ห้องประชุม

– ถ่ายภาพนิ่ง

– ถ่ายวีดิโอ

อุปกรณ์ที่ให้บริการ

– รีโมทโปรเจคเตอร์

– เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

– คอมพิวเตอร์

– เครื่องฉายภาพทึบแสง

– เครื่องขยาย/ไมโครโฟน

– ลำโพงคอมพิวเตอร์

– ปลั๊กไฟ

– สายสัญญาณเสียง

เวลาให้บริการ

จันทร์ – ศุกร์          08.00 – 16.30 น.

เสาร์ – อาทิตย์       08.00 – 19.00 น.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์สื่อ ที่นี่

คุณสามารถดูสถิติการใช้อุปกรณ์สื่อได้ ที่นี่

ในส่วนงานของงานบริการการศึกษา ในส่วนข้อมูลของแบบฟอร์ม/คำร้องนั้น จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้ ซึ่งสามารถคลิกเพื่อ download file ได้

แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  

แบบฟอร์ม / คำร้อง อาจารย์นิเทศก์

1. ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์

1.1  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ไม่ต้องระบุวัน เดือน ปี และ ห้ามมีรอยลิควิด)
1.2 ตารางนิเทศออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.3 ใบรับรองแทนใบเสร็จ
1.4 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มี 2 หน้า กรุณาพิมพ์ หน้า-หลัง เท่านั้น)  (ไม่ต้องระบุวัน เดือน ปี และ ห้ามมีรอยลิควิด)

ในส่วนงานของงานบริการการศึกษา ในส่วนข้อมูลของเอกสารนั้น จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้ ซึ่งสามารถคลิกเพื่อ download file ได้

เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

– ตารางนิเทศก์นิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของครูพี่เลี้ยง  คลิก

– แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ของครูพี่เลี้ยง    คลิก

แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางของ อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและนิเทศก์เฉพาะ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

– ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 

(กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียว)

– ใบรับรองแทนใบเสร็จ 

 

เบิกค่าตอบแทนของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา และนิเทศก์เฉพาะ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

– ตารางนิเทศนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา และนิเทศก์วิชาเฉพาะ      คลิก

– แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน อาจารย์นิเทศก์การศึกษา      คลิก

– แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ     คลิก

เอกสารการเบิกเงินของครูพี่เลี้ยง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

– ตารางนิเทศก์นิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของครูพี่เลี้ยง   คลิก

– แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน ของครูพี่เลี้ยง   คลิก

แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางของ อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและนิเทศก์เฉพาะ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียว)

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

เบิกค่าตอบแทนของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา และนิเทศก์เฉพาะ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

– ตารางนิเทศนิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของอาจารย์นิเทศก์การศึกษา และนิเทศก์วิชาเฉพาะ   คลิก

– แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน อาจารย์นิเทศก์การศึกษา   คลิก

– แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ คลิก

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณมณฑกานต์
งานบริการการศึกษา  โทร 02-649-5000 ต่อ 1-5524

คู่มือการใช้งาน

EDSWU ONLINE

สำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ED591,ED592

Download คู่มือ