ทางโรงเรียนสาธิตนั้น เป็นในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งจะแบ่งโรงเรียนได้ทั้งหมด 3 โรงเรียน ดังนี้