ณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

10110

โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15505 โทรสาร 0-2260-0124

สามารถส่งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์

ได้ที่

newseducation_2012@hotmail.com