No Image

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

read more
คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

         
read more
No Image

ประชุมโครงการเพชรในตม พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตินิสิต ประจำปี 2560

read more
No Image

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

read more
คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี (เอกคู่)

คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี (เอกคู่)

read more
No Image

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิต 2560

read more
No Image

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ

read more
No Image

วันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบ 6 ปี

read more
No Image

คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน

คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มศว ใน...
read more
No Image

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร วกจ

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร วกจ กิจกรรมที่ 3 การวิจัยเชิงคุณ...
read more
1 2 3 5