เปิดรับสมัคร เอกคู่ปี 2561

เปิดรับสมัคร เอกคู่ปี 2561

 
read more
No Image

โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

read more
No Image

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

read more
No Image

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

read more
No Image

นิสิตรหัส 60 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนิสิต สามารถไปรับที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา มศว ประสานมิตร และ สาขา มศว องครักษ์

read more
No Image

ตัวแทนนิสิตโครงการค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 19 

read more
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

read more
No Image

เข้าศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการ...
read more
No Image

วันที่ 31 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2560 นิสิตที่ต้องการขอถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560

read more
No Image

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

read more
1 2 3 9