การศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.)

คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) มีจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้