คณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดหลักสูตร

การศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) มีจำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้