ในปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดจำนวน 7 หลักสูตรมีดังนี้

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) จำนวน 3 หลักสูตร

 ⇒ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 ⇒ สาขาวิชาการประถมศึกษา

        ⇒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (เอกคู่)

  • การศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) จำนวน 2 หลักสูตร

 ⇒ สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

 ⇒ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

  • การศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) จำนวน 2 หลักสูตร

 ⇒ สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

 ⇒ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา