ในปัจจุบัน คณะศึกษาศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดจำนวน 8 หลักสูตรมีดังนี้

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) จำนวน 2 หลักสูตร

 ⇒ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 ⇒ สาขาวิชาการประถมศึกษา

  • การศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) จำนวน 3 หลักสูตร

 ⇒ สาขาวิชาการบริหาร และการจัดการการศึกษา

 ⇒ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์

  • การศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(กศ.ด.) จำนวน 3 หลักสูตร

 ⇒ สาขาวิชาการบริหาร และการจัดการการศึกษา

 ⇒ สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์