banvi1

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม

banvi2

องค์กรชั้นนำทางการศึกษา ประชาคมทางวิชาการแห่งผู้มีความรู้ ประดุจนักปราชญ์ และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล

ban6

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณธรรม มีบทบาทและเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

banvi7

1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมด้านการสอน และสมรรถนะ ทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. พัฒนานวัตกรรมด้านการวิจัย และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา

3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพต่อชุมชนและสังคม

4. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพบนรากฐานทางการศึกษา

5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

banvi3

1. สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ

2. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสหสาขาวิชาที่มีการศึกษาเป็น แกนกลาง

3. เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครูและให้บริการวิชาการทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและสังคม

4. ส่งเสริม สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนาบนรากฐานทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

banvi4
edswu E– Ethics ==> คุณธรรมความเป็นครู/คุณธรรมในตนเอง/คุณธรรมต่อผู้อื่น/คุณธรรมต่อสังคม

D – Democracy ==> ประชาธิปไตย

S – Simplicity ==> เรียบง่าย/ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

W– Work hard ==> ทำงานหนัก/ทำงานด้วยตนเอง/รักการทำงาน

U – Unity ==> รู้รักสามัคคี/เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

banvi5

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณธรรม มีบทบาทและเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ