ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์


รองคณบดี 


 ผู้ช่วยคณบดี


หัวหน้าภาควิชา


ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต


ศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต


ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ


ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี