ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์


รองคณบดี 


 ผู้ช่วยคณบดี


หัวหน้าภาควิชาฯ/ศูนย์

 


ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต


ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี