20121201082435

   คณะศึกษาศาสตร์เปิดมาแล้ว 67 ปี ซึ่งทาง คณะศึกษาศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรการศึกษามาทั้งหมด 7 หลักสูตรซึ่งจะมี การศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต และ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต รวมถึงยังมี หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะที่ผลิต ครูจำนวนมาก และยังได้มีการนำเอานิสิตไปฝึกสอน ในหลายๆโรงเรียน อีกด้วย

ดั่งคำสอนของท่าน

ขอให้นิสิต นักศึกษาทุกคน

มีความรู้ ประดุจนักปราชญ์

และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีล