3        วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษารับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนการสอนทางอุตสาหกรรมศึกษา สิ่งแวดล้อมศึกษาที่สัมพันธ์กับอุตสาหกรรม อาชีวศึกษา เทคนิคศึกษา การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดการทางอุตสาหกรรม เทคนิคทางอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม

pickamn
ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรกตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

detail
   การส่งบทความออนไลน์

 1. จัดทำต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows
 2. ลงทะเบียนในระบบวารสารออนไลน์ ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu
 3. ดำเนินการ login โดยใส่ username และ password ที่ได้รับจากการ login
 4. เลือกรายการ new submission และทำตามขั้นตอนการ submission ต่อไป
 5. การพิจารณาบทความ การแจ้งผล จะดำเนินการภายใต้ระบบ วารสารออนไลน์ และที่อยู่ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้
 6. เมื่อบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว ผู้เขียนบทความ (ผู้เขียนบทความลำดับที่ 1) จะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จำนวน 1 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดบทความได้เพิ่มเติมที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu/issue/archive
 7. หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15287, 15443 โทรสาร 0-2260-0124 หรือ e-mail: ophast@hotmail.com
การส่งบทความที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

 1. จัดทำต้นฉบับบทความด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows
 2. ส่งต้นฉบับบทความ (จัดพิมพ์หน้าเดียว) ดังนี้
  2.1 บทความชุดที่ 1 พิมพ์ชื่อผู้เขียนบทความ และสถานที่ทำงาน/หรือสถานที่ศึกษา (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
  2.2 บทความชุดที่ 2 ไม่ต้องพิมพ์ชื่อผู้เขียนบทความ สถานที่ทำงาน/หรือสถานที่ศึกษา และกิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
 3. กรอกข้อมูลใน ใบสมัครขอส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์
 4. ส่งถึง บรรณาธิการวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15443 โทรสาร  02-260-0124 หรือ pairustvong@hotmail.com หรือ ophast@hotmail.com
 5. เมื่อบทความของท่านผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารแล้ว ผู้เขียนบทความ (ผู้เขียนบทความลำดับที่ 1) จะได้รับเล่มวารสารที่บทความนั้นลงตีพิมพ์ จำนวน 1 เล่ม และสามารถดาวน์โหลดบทความได้เพิ่มเติมที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu/issue/archive
 6. หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15287, 15443 โทรสาร 0-2260-0124 หรือ        e-mail: ophast@hotmail.com

     อ่านวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษาย้อนหลัง Click