homeheaderlogoimage_en_us     วารสารบริหารการศึกษา มศว จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่จะเตรียมตัวในการฝึกในที่บริหาการศึกษา ซึ่งจะเป็นในด้านงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับบริหารการศึกษา

pickamn
   ปีละ 2 ฉบับ ฉบับแรกตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

detail
   สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาบริหารการศึกษา
เบอร์ 02-649-5278,02-649-5000 ต่อ 15536

   อ่านวารสารบริหารการศึกษา มศวย้อนหลัง Click