1     วารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ ข้อมูลเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของสังคมเนื้อหาสาระทั้งหมดส่วนใหญ่มาจากการวิจัยซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่เป็นระบบที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติ ปรับปรุงการทำงานทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่และขยายพรมแดนของความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ และพัฒนาคุณภาพงานทางด้านวิชาการและการวิจัยทางการศึกษาให้ก้าวสู่ระดับสากล
     อ่านวารสารวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ย้อนหลัง Click

pickamn
    ปีละ 2 ฉบับ ช่วงเดือนมกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี

detail
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com