4      วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว จัดทําโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วารสารฯ รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ บทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้ง 2 ภาษา จัดพิมพ์ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ สิงหาคม – มกราคม, กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิจัยทางการศึกษา ตามที่อยู่ในฉบับ
     อ่านวารสารวิจัยทางการศึกษา มศว ย้อนหลัง Click

pickamn
    ปีละ 2 ฉบับ ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และเดือน สิงหาคม ของทุกปี

detail
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02649-5000 ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124
E-mail : somwan237@gmail.com