ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

📢 ประกาศ
รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีงบประมาณ 2561
จำนวนทั้งสิ้น 31 ทุน ทุนละ 10,000บาท
ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1pZd2Ii6Xh6s6NYvB0w9jTMesc9ifB0Xp/view?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *