ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
   มีหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม ส่งเสริมและพัฒนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์องค์รวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ การจัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลงานวิจัยอื่นๆ แหล่งข้อมูลงบประมาณ ฯลฯ เพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *