เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกนิสิต กระบวนการสอบเข้าเรียนวิชาเอกที่ 2

[โครงการทุนเอราวัณ]
การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ตามโครงการความร่วมมือกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *