การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 33

การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
โดยคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง สังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 1-4 จำนวน 32 จังหวัด (ยกเว้นอำเภอเมือง) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *