วันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2560

รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ รองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ในโอกาสแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2560
ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Active Learning 403W อาคารเรียนรวม (Learning Tower)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *