ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

คณะศึกษาศาสตร์
ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2
คณะศึกษาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *