ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี : Science Kids Camp ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ. เวียงสา จ. น่าน

[คณะศึกษาศาสตร์]

นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (การสอนวิทยาศาสตร์) ทำค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี : Science Kids Camp ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ. เวียงสา จ. น่าน กิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้มุ่งส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ กระบวนการคิด การทำงานร่วมกัน การนำความรู้ไปประยุกะ์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมในลักษณะ play & learn ทำให้ผู้เรียน active learning & happy learning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *