วันที่ 31 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2560 นิสิตที่ต้องการขอถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]
ขอถอนวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560
นิสิตที่ต้องการขอถอนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560
สามารถขอถอนรายวิชาได้ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2560
ณ ประสานมิตร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
องครักษ์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *