ขอเชิญร่วมงาน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตทุกท่าน
เข้าร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ ๖๘ ปี
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *