โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมแสดงผลงานของผู้สูงอายุในโครงการฯ(กิจกรรมเปิดตลาดผู้สูงอายุ)
วันที่ 17-19 สิงหาคม 2560

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *