การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560

[ส่วนกิจการนิสิต]

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
นิสิตสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 สิงหาคม 2560
ณ ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และ ส่วนกิจการนิสิต องครักษ์ ชั้น 1 อาคารกีฬา 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *