ค่ายอัตลักษณ์ ปฐมนิเทศน์ นิสิตใหม่ทั้งหมด ที่ มศว องครักษ์

 

วันอังคารที่8 ส.ค. 60 นี้ มศว จัดค่ายอัตลักษณ์ ปฐมนิเทศน์ นิสิตใหม่ทั้งหมด ที่ มศว องครักษ์

คณบดีและรองคณบดีฝ่าย กิจการนิสิตไปประดับเข็มและเนคไทให้นิสิต ถึงองครักษ์ 8.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *