วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชกาลที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา   โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมงาน ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *