ประชุมโครงการเพชรในตม พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตินิสิต ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)
ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์
ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *