โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาสกลางตอนบนเขตพื้นที่ภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *