โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิต 2560

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ปี)
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *