โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ
– กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– การบรรยายบทบาทและหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ 3 ฝ่าย การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต ปีการศึกษา 2560
โดย อ.ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพครู
– การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการส่งงานผ่านระบบออนไลน์”
โดย อ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสิรฐภาพ ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
– การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้” โดย รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *