วันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบ 6 ปี

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน

นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

นางสาวสิริมา สุขขี และนางสาวลัดดา ดีอินทร์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบ 6 ปี

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *