คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน

คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ในวันอังคารที่ 2 พ.ค.60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *