โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร วกจ

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร วกจ
กิจกรรมที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ และ กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนาการทำวิจัย
จัดขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *