การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการเพชรในตม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้มีสิ
ทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม ศ.(พิเศษ) ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ ชั้น 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *