งานการควบคุมพัสดุ

งานการควบคุมพัสดุ

– จัดลงบัญชีทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ โดยจัดแยกชนิดบัญชีเป็น 2 ประเภท คือ บัญชีวัสดุ และบัญชีครุภัณฑ์ โดยแสดงรายการตามระเบียบกำหนด มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีทะเบียนถูกต้องจัดลงหมายเลขทะเบียนบัญชีครุภัณฑ์ โดยจัดแยกชนิด ประเภท หน่วยงานครอบครองใช้งานและจัดพ่นหมายเลขครุภัณฑ์กำกับปีงบประมาณที่ได้มา เงินงบประมาณ – จัดลงบัญชีทะเบียนจ่ายพัสดุตามใบเบิกให้กับหน่วยงาน/ภาควิชา/สาขาวิชา

– จัดทำบัญชีทะเบียนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยแยกตามปีงบประมาณ และแยกตามงบประมาณ

– ตรวจสอบเอกสารใบเบิกพัสดุ เสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติเบิก

– จัดทำบันทึกประวัติการใช้งานครุภัณฑ์

– จัดทำเอกสารหนังสือขอเสนอแต่งตั้งคณะรรมการตรวจสอบพัสดุประจำดี ตามระเบียบกำหนดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

– จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

– ติดต่อประสานงานคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยจัดส่งเอกสารทะเบียนบัญชีครุภัณฑ์เพื่อให้ตรวจสอบ

– จัดเสนอรายงานผลการตรวจสอบ และเอกสารในการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ต่อหัวหน้าส่วนราชการและมหาวิทยาลัย

-ในกรณีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีรายงาน ปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อม สภาพ หรือสูญหาย หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จัดทำหนังสือขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามระเบียบ

– ถ้าผลการสอบ ปรากฏว่าต้องมีผู้รับผิด จัดทำหนังสือขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิด ตามระเบียบ

– เมื่อกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้รับผิด และเห็นว่าพัสดุหมดความจำเป็น   ใช้ต่อไปสิ้นเปลือง จัดทำหนังสือขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่วยพัสดุตามระเบียบ

– ติดต่อประสานงานคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ เสนอวิธีการจำหน่าย

– จัดทำเอกสารประกาศประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการจัดจำหน่าย พร้อมประกาศเผยแพร่ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมูลขาดทอดตลาด

– เมื่อได้ผู้ประมูลแล้ว จัดเก็บเงิน และนำส่งเงินจากการประมูลให้กับการเงินออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบ

– จัดทำรายงานผลการประมูลขายทอดตลาด โดยวิธีการจำหน่วยต่อหัวหน้าส่วนราชการ

– เมื่อได้ผู้ประมูลแล้ว จัดเก็บเงิน และนำส่งเงินจากการประมูลให้กับการเงินออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบ

– จัดทำรายงานผลการประมูลขายทอดตลาด โดยวิธีการจำหน่ายต่อหน้าส่วนราชการ

– จัดทำรายงานผลการประมูลขาดทอดตลาดโดยวิธีการจำหน่ายพัสดุแจ้งต่อมหาวิทยาลัย

– จัดทำรายงานผลการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการจำหน่ายพัสดุแจ้งต่อกระทรวงการคลัง

– จัดทำรายงานผลการประมูลขายทอดตลาดโดยวิธีการจำหน่ายพัสดุแจ้งต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

– จัดการลงบัญชีทะเบียนจำหน่ายพัสดุออก

– จัดทำเอกสารรายการยืมพัสดุ โดยเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติ

– ติดตามทรวงถามรายการพัสดุที่ยืมไป หากล่าวช้าจัดรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนามเพื่อติดตามทวงถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *