ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม

วันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค…. อ่านต่อ


วันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสถาปนา คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนค… อ่านต่อ


วันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค… อ่านต่อ


โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและทักษะอาชีพของผู้สูงอายุตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง… อ่านต่อ

 


พิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๘๕ พรรษา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน… อ่านต่อ


การประชาพิจารณ์ การประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

การประชาพิจารณ์ การประเมินตนเอง (SAR) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560… อ่านต่อ


วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา… อ่านต่อ

 


วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 11 ปี

อาจารย์ ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต… อ่านต่อ


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา … อ่านต่อ


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์..อ่านต่อ


Posted in 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *