ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ 5 ปี)… อ่านต่อ


โครงการส่งเสริม/พัฒนาการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย

โครงการส่งเสริม/พัฒนาการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรม : การอบรม เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน”อภิปราย … อ่านต่อ


เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกนิสิต กระบวนการสอบเข้าเรียนวิชาเอกที่ 2

[โครงการทุนเอราวัณ]
การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561… อ่านต่อ


การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 33

การประชุมเตรียมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
โดยคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..อ่านต่อ


พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…. อ่านต่อ


วันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2560

รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ … อ่านต่อ


โครงการพัฒนาแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรม : ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) คณะศึกษาศาสตร์ มศว

โครงการพัฒนาแผนงาน และงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรม : ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563) คณะศึกษาศาสตร์ มศว… อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

คณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561… อ่านต่อ


วันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ครบรอบ 9 ปี

ดร.นฤมล ศิระวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์… อ่านต่อ


ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี : Science Kids Camp ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 60 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ. เวียงสา จ. น่าน

[คณะศึกษาศาสตร์]
นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (การสอนวิทยาศาสตร์) ทำค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี… อ่านต่อ


Posted in 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *