ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกนิสิต กระบวนการสอบเข้าเรียนวิชาเอกที่ 2

อาจารย์และนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(5ปี) ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด… อ่านต่อ


โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย..อ่านต่อ


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)…. อ่านต่อ


ตัวแทนนิสิตโครงการค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 19

ตัวแทนนิสิตโครงการค่ายเพชรอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 19 … อ่านต่อ


วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 2560

[วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี]

[วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี]… อ่านต่อ


เข้าศึกษาดูงานจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรทาง… อ่านต่อ


การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับคณาจารย์รุ่นใหม่

การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับคณาจารย์รุ่นใหม่ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560… อ่านต่อ


โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน : กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์… อ่านต่อ


นิทรรศการนำเสนอผลงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ… อ่านต่อ


Posted in 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *