ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม

 งานกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 13  

งานกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 จัดในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 – วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  … อ่านต่อ


 

MOOCs: Future trends and Insights for Education 4.0 Revolution ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู : กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ “MOOCs: Future trends and Insights for Education 4.0 Revolution”
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิท..อ่านต่อ


โครงการเสวนาทางการศึกษา “ครูของแผ่นดิน”

โครงการเสวนาทางการศึกษา “ครูของแผ่นดิน” ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ และ รศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น…. อ่านต่อ


เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนภายนอก

โครงการส่งเสริม/พัฒนาการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรม : อบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนภายนอก” บรรยายโดย อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษางานวิจัย สำนักงานคณ… อ่านต่อ


งานปัจฉิมนิเทศนิสิตการศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนิสิตการศึกษาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ… อ่านต่อ


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/59

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาหลังการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   การบรรยายเรื่อง “ภาษาอังกฤษสำหรับการสอบบรรจ… อ่านต่อ


การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

การประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องอิมพิเรียลฮอลล์ 1 ชั้น 2 โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ &n… อ่านต่อ


โครงการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพ เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพ กิจกรรม : เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์  และรองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์&nbs… อ่านต่อ


การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (หมวด 7)

โครงการพัฒนาแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (หมวด 7) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่ว… อ่านต่อ


DSC_8504

100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี -พิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น2 -พิธีประกาศตนเป็นศิษย์ครู สืบสานอุดมการณ์ปราชญ์ผู้ทรงศีล -พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พฤฒาจาร… อ่านต่อ


2000px-user_icon_2-svg รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ อ่านต่อ
 2000px-user_icon_2-svg รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5442 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ อ่านต่อ
Posted in 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *