ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม

ประชุมโครงการเพชรในตม พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัตินิสิต ประจำปี 2560

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการเพช..อ่านต่อ


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอก…. อ่านต่อ


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิต 2560

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ… อ่านต่อ


โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ… อ่านต่อ


วันสถาปนาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ครบรอบ 6 ปี

อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการชุมชน นางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ ผู้อำนวย… อ่านต่อ


คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน

คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับ วิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี เข้าศึกษาดูงาน… อ่านต่อ


การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการเพชรในตม

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนิ… อ่านต่อ


โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร วกจ

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สำหรับนิสิตปริญญาโทหลักสูตร วกจ
กิจกรรมที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ และ กิจกรรมที่ 4…
อ่านต่อ


68 ปีแห่งความเจริญงอกงาม วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

68 ปีแห่งความเจริญงอกงาม 28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ… อ่านต่อ


 งานกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 13  

งานกระดานดำสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 จัดในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 – วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  … อ่านต่อ


2000px-user_icon_2-svg รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ อ่านต่อ
 2000px-user_icon_2-svg รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5442 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ อ่านต่อ
Posted in 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *