การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


str_trainteach

1. สำหรับนิสิต

1.1 ลาเข้าร่วมสัมมนา

2. สำหรับอาจารย์นิเทศก์

2.1 แบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2.2 แบบฟอร์ม การเบิกจ่ายค่านิเทศและค่าเดินทางในการนิเทศ

3. ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรณีปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา/นิเทศวิชาเฉพาะ click

4. ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนเครือข่ายภายนอก โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา
กรณีปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา/นิเทศวิชาเฉพาะ click

5. ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนเครือข่ายภายนอก โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา กรณีปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา/นิเทศวิชาเฉพาะ click

6.ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรณีปฏิบัติหน้าที่ 2 บทบาททั้งนิเทศการศึกษาและนิเทศวิชาเฉพาะ click

7. แบบฟอร์ม ตารางนิเทศนิสิตออกฝึกประสบการณ์

1. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศก์

1.1 คำสั่งอาจารย์นิเทศก์1/59

1.2 คำสั่งอาจารย์นิเทศก์2/59

1.3 คำสั่งอาจารย์นิเทศก์1/60

1.4 คำสั่งอาจารย์นิเทศก์2/60

2. คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตฯ

2.1 คำสั่งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตฯ1/59

2.2 คำสั่งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตฯ2/59

2.3 คำสั่งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตฯ1/60

2.4 คำสั่งครูพี่เลี้ยงโรงเรียนสาธิตฯ2/60 

3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนำผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559

4.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 

4.3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

4.4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรม : ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “แนวทางการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วันที่ 08 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย บทบาทและหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์นิเทศก์ 3 ฝ่าย ฯลฯ วันที่ 08 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย บทบาทหน้าที่และการใช้คู่มือการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 09 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย การวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 09 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย การวิจัยในชั้นเรียน(รายละเอียดการเขียนเค้าโครงการวิจัยและประเด็นการพิจารณา) วันที่ 09 พฤษภาคม 2560
page1aroogtiwa    เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ รุ่งทิวา แย้มรุ่ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
mr-meechaip1    เอกสารประกอบการบรรยาย คุณมีชัย วีระไวทยะ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
Posted in 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *