การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูstr_trainteach

รายชื่ออาจารย์นิเทศก์และข้อมูลติดต่อ
Content for the tawb แผนการปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559
1. สำหรับนิสิต

1.1 ลาเข้าร่วมสัมมนา

2. สำหรับอาจารย์นิเทศก์

2.1 แบบฟอร์ม การประเมินผลการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

2.2 แบบฟอร์ม การเบิกจ่ายค่านิเทศและค่าเดินทางในการนิเทศ

3. ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรณีปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา/นิเทศวิชาเฉพาะclick

4. ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนเครือข่ายภายนอก โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา
กรณีปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา/นิเทศวิชาเฉพาะ click

5. ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนเครือข่ายภายนอก โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และสถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา กรณีปฏิบัติหน้าที่นิเทศการศึกษา/นิเทศวิชาเฉพาะclick

6.ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์การศึกษา/อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรณีปฏิบัติหน้าที่ 2 บทบาททั้งนิเทศการศึกษาและนิเทศวิชาเฉพาะclick

7. แบบฟอร์ม ตารางนิเทศนิสิตออกฝึกประสบการณ

ในส่วนงานของงานบริการการศึกษา ในส่วนข้อมูลของการปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น จะมีข้อมูลต่างๆดังนี้ ซึ่งสามารถคลิกเพื่อ download file ได้

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

page1aroogtiwa เอกสารประกอบการบรรยาย อาจารย์ รุ่งทิวา แย้มรุ่ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
mr-meechaip1  เอกสารประกอบการบรรยาย คุณมีชัย วีระไวทยะ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
Posted in 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *